کامیار غفاری

مدیریت سرور های دانشگاه صنعتی ارومیه

این پروژه به عنوان پروژه پایانی کارشناسی بود .  که با موفقیت به پایان رسید

توضیحات

این پروژه به عنوان پروژه پایانی کارشناسی بود .  که با موفقیت به پایان رسید.

fa_IRFA_IR